Overeenkomst tussen deelnemers aan het Onbekende Helden kortingsprogramma (te noemen “Aanbieder”) en Onbekende Helden van de Stichting Onbekende Helden.

Overeengekomen zijn AANBIEDER en Onbekende Helden, kantoor houdende te Mierlo

Overwegende dat Onbekende Helden onder anderen een Nederlands voordeel en korting programma is voor Veteranen en militairen in actieve dienst die uitgezonden zijn geweest (met inbegrip van Nationale Reserves) en hun gezinnen, bedoeld om waardering te geven voor hun inzet voor vrede en veiligheid door hen in staat te stellen te voorzien van unieke voordelen en kortingen vanuit de particuliere sector voordelen door middel van overeenkomsten met verschillende bedrijven en organisaties

Overwegende dat, wil AANBIEDER Veteranen erkennen met het aanbieden van kortingen en voordelen voor hun bijzondere prestatie en verdiensten en als teken van loyaliteit van deze groep,

Beide partijen verplichten zich het met de aankondiging van hun relatie met het volgende:

1. Voordelen/Kortingen/Aanbiedingen.

AANBIEDER biedt de Veteranen op vertoon van een op naam gestelde Veteranenpas de voordelen/kortingen/aanbiedingen zoals overeengekomen in de bevestigingsbrief vergezeld met de relevante Onbekende Helden stickers.

De Onbekende Helden aanbieder wordt gezien als het directe aanspreekpunt en zal zijn aanbieding leveren tegen dezelfde condities aan alle Veteranen Pas houders. De aanbiedingen worden vermeld via de website en Facebook pagina van Onbekende Helden (www.onbekendehelden.nl). Onbekende Helden zal ook andere instrumenten inzetten die relevant zijn ter promotie van de aanbieder. Wanneer Veteranen in aanmerking willen komen voor een aanbieding, dan moeten deze zich identificeren door middel van hun op naam gestelde Veteranen Pas welke is uitgegeven door het Veteranen Instituut in Doorn.

2. Promotie.

Ter bevordering en promotie van de AANBIEDER zal Onbekende Helden de aanbiedingen van de AANBIEDER via de website van Onbekende Helden en Facebook promoten. Tevens zal de AANBIEDER een raam/deur sticker toegestuurd krijgen. Deze dient zichtbaar geplaatst te worden. Daarnaast krijgt de aanbieder een elektronische versie van het Onbekende Helden logo toegestuurd die gebruikt kan worden op de AANBIEDER website en social media kanalen.

3. Web Site Link.

De AANBIEDER en Onbekende Helden zullen, indien mogelijk, een wederzijdse link naar hun respectievelijke websites creëren.

4. Licentie ten behoeve promotie.

Elke partij geeft elkaar de beschikking over de licentievoorwaarden van de andere partij voor het gebruik van haar handelsmerken, logo’s en service merken voor de vervulling van hun respectieve verplichtingen ten aanzien van het promoten en bevorderen van de Onbekende Helden aanbiedingen. Deze verplichting eindigt bij de beëindiging van deze overeenkomst. Elke partij behoudt zich het recht van de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle reclame- en promotiemateriaal waarop de naam van de partij, het logo, handelsmerken en dienstmerken staan vermeld c.q. afgebeeld.

5. Termijn.

De looptijd van deze overeenkomst wordt met ingang van bovengenoemde datum begonnen en heeft een onbeperkte looptijd tot dat AANBIEDER haar korting en of aanbieding opschort. De overeenkomst blijven bestaan tot een van de partijen schriftelijk de andere partij op de hoogte brengt van het voornemen de overeenkomst te willen beëindigen.

6. Vertegenwoordigingen.

Elke partij verklaart en garandeert aan de andere dat: (a) alle recht, macht en autoriteit heeft die nodig zijn om in deze overeenkomst en het uitvoeren van haar verplichtingen die hieronder vallen, (b) de uitvoering van deze overeenkomst, en de uitoefening van de andere partij van haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst, niet in strijd zal zijn met of leiden tot een inbreuk of schending van een van de voorwaarden of bepalingen of vormen een standaard kader van een overeenkomst waarbij zij gebonden is, en (c) het zal voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, verordeningen, orders en andere voorschriften van een overheidsinstantie in de prestaties van deze overeenkomst.

7. Vrijwaring.

Elke partij (voor zover van toepassing, de “schadeloos stellende partij”) zal de andere partij en haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk de “gevrijwaarde partijen”) vrijwaren, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle schade, vorderingen, schulden, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten) die voortvloeien uit elke claim, actie of procedure ingesteld door een derde partij, voor zover het is gebaseerd op: schending (a) de partij schadeloos of de beweerde schending van een bepaling van deze overeenkomst, en / of (b) de nalatigheid of onrechtmatige handelingen van de schadeloos partij of haar werknemers of contractanten tijdens het uitvoeren van deze overeenkomst. Elke partij is het ermee eens om direct kennis te geven aan de andere partij van een claim en de verdediging van deze vordering aan deze schadeloos partij. De schadeloos te stellen partij zal geen genoegen een Vordering zonder dat de vergoede partij voorafgaande schriftelijke toestemming, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Elke partij kan behouden Gevrijwaarde raadsman, op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke claim. In het geval een partij niet schadeloos te verdedigen of een dergelijke claim te regelen, zonder beperking van de Gevrijwaarde partij rechtsmiddelen kader van deze overeenkomst of anderszins wordt de Gevrijwaarde partij het recht te verdedigen of te regelen dergelijke vordering schadeloos ten koste van de partij en de partij schadeloos zal terugbetalen Gevrijwaarde Partij voor alle redelijke kosten.

8. Garantie uitsluiting; Beperking van aansprakelijkheid.

8.1 Beide partijen geven geen garanties met betrekking tot haar website of gedeelten daarvan, de producten en of diensten die beschikbaar worden gesteld als deel van deze overeenkomst, waaronder (zonder beperking) impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of impliciete garanties voortvloeien uit de transactie tussen AANBIEDER en Onbekende Helden. Behalve voor inbreuk op of verduistering zal geen enkele partij aansprakelijk worden gesteld aan de andere voor incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit deze overeenkomst.

8.2 De AANBIEDER erkent dat deze uitsluitend verantwoordelijkheid heeft voor producten en diensten verkocht via haar websites, call center of catalogi.

9. Vertrouwelijke informatie.

9.1 Elke partij stemt ermee in dat met betrekking tot alle informatie die door de andere partij bekend is of redelijkerwijs geacht te zijn vertrouwelijk of eigendom (hierna aangeduid als “Vertrouwelijke Informatie”): (1) het gebruik van dergelijke vertrouwelijke informatie alleen in de uitvoering van deze overeenkomst; (2) niet om kopieën te maken van dergelijke vertrouwelijke informatie of een gedeelte daarvan, zonder toestemming van de andere partij, (3) niet openbaar te maken van dergelijke vertrouwelijke informatie of een deel daarvan aan anderen voor enig doel, (4) te beperken verspreiding van dergelijke vertrouwelijke informatie aan personen binnen de organisatie van de partij die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst en de noodzaak tot dergelijke vertrouwelijke informatie te gebruiken voor deze doeleinden, en (5) om dergelijke vertrouwelijke informatie en alle kopieën daarvan tijdens de voltooiing of beëindiging van deze overeenkomst, of op een vroegere datum als de andere partij kan verlangen te retourneren.

9.2 Niettegenstaande het voorgaande, zal geen der partijen enige verplichting vervat in 9.1 met betrekking tot alle informatie die reeds bekend is bij de partij, in of wordt in het publieke domein, rechtmatig verkregen door de partij van derden, onafhankelijk ontwikkeld door de partij, of goedgekeurd voor vrijgave door de schriftelijke toestemming van de andere partij.

10. Diversen.

10.1 Iedere kennisgeving of andere mededeling op grond van deze overeenkomst gegeven door een partij aan de andere partij zal schriftelijk plaatsvinden door middel aan de beoogde ontvanger per aangetekende brief, commerciële koerier, of elektronisch vereffende telefax (erkend op dezelfde wijze door de beoogde ontvanger) op het adres hieronder aangegeven.

10.2 De wetten van de staat der Nederlanden zullen gelden voor deze overeenkomst, zonder verwijzing naar de keuze van rechtsregels.

10.3 Deze Overeenkomst bevat de gehele huidige overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten betreffende dit onderwerp, en kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangepast door beide partijen.

Ten blijken waarvan, hebben de partijen deze overeenkomst aangegaan met ingang van de ingangsdatum.

Deze overeenkomst wordt rechtsgeldig en AANBIEDER accepteert voorwaarden wanneer AANBIEDER sticker plaatst en/of logo van Onbekende Helden vermeldt op AANBIEDER website en/of AANBIEDER Facebook.

Onbekende Helden

Stichting Onbekende Helden, Nachtegaallaan 11, 5731 XP, Mierlo